அரண்மனையில் வேறெங்கிருந்து கூப்பிட்டாலும் ஒருவன் வருவதில்லை, அந்தப்புரத்திலிர்ந்து கூப்பிட்டால் மட்டும்

1,299 total views, 4 views today